ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)

        
Views: 1022
Votes: 3
Comments: 0
Posted: 28 Jan, 2015
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 17 Jun, 2016
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

       กองนโยบายและแผนกำหนดจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th) ให้กับคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้ ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการคราวๆ คือ ในช่วงเช้าจะเป็นการชี้แจงให้กับหน่วยงานจัดการศึกษา ส่วนช่วงบ่ายเป็นหน่วยงานสนับสนุน รายละเอียดกำหนดการดังตารางค่ะ

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานจัดการศึกษา

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.05 น.

พิธีเปิดการจัดประชุม“ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้”

09.05-12.00 น.

ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.35 น.

พิธีเปิดการจัดประชุม“ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้”

13.35-16.00 น.

ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

หมายเหตุ :

          กิจกรรมและระยะเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Others in this Category
document ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
document เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
document เกร็ดความรู้ !
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
document การแสวงหาความรู้
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ