หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557 / คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

        
Views: 860
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 May, 2015
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 23 May, 2015
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

Others in this Category
document ระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา
document กระบวนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน
document รูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต : สำนักวิทยบริการฯ
document เทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม : กองกลาง
document คู่มือการบริหารจัดการระบบ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle 2.5.6+ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
document กระบวนการให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทีศนูปกรณ์ ด้วยระบบ One Stop Service : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
document ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ : สำนักวิทยบริการฯ
document คู่มือการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ : กองกลาง
document เทคนิคการคืนเงินทดรองราชการ : กองคลัง
document คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม : คณะครุศาสตร์
document คู่มือการให้บริการจุด One Stop Service : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
document คู่มือการพัฒนาบุคลากรที่ดีในการบริการ : คณะวิทยาการจัดการ
document คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ
document คู่มือการนำเทคนิค 5ส มาปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document คู่มือเทคนิคการพัมนาบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ : วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
document เทคนิคการนำระบบไคเซ็นมาใช้ในการปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติราชการ : กองนโยบายและแผน
document แนวทางการสร้างความผาสุกและผูกพันในองค์กร : กองบริหารงานบุคคล
document คู่มือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document คู่มือการใช้งานโปรแกรม Speexx ในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา : สถาบันสร้างสรรค์ฯ
document คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน
document คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการธุรการและสารบรรณ (e-office) : ศูนย์การศึกษาวิจัยฯ จ.ระนอง
document เนวทางการประชาสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
document ฐานข้อมูลศิษย์เก่า : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า : กองพัฒนานักศึกษา
document คู่มือการสร้างความสันพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า : คณะวิทยาการจัดการ
document รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป GE SSRU BLENDED LEARNING : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
document แนวทางการผลิตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
document คู่มือการกำหนดปัญหาและเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document คู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับรองรับประช าคมเศรษฐกิจอาเซียน : คณะวิทยาการจัดการ
document แนวทางการป้องกันการใช้สารเสพติดประเภทสุราในวัยรุ่น : วิทยาลัยพยาบาล
document แนวทางการเขียนบทความวิจัย : บัณฑิตวิทยาลัย
document หลักสูตรบริการวิชาการ : วิทยาลัยนานาชาติ
document คู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
document คู่มือการสอนแบบโครงการ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือเทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะที่ดี : คณะวิทยาการจัดการ
document แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ : วิทยาลัยการภาพยนตร์
document การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนและมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
document เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
document คู่มือการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุน : วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
document คู่มือการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ
document ขั้นตอนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
document เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : วิทยาลัยนานาชาติ
document เทคนิคการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
document แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกประชาคมอาเซียน : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
document การจัดการตนเองลดอ้วนลงพุงในนิสิตวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
document เทคนิคการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้