องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

        
Views: 21
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

“ทรัพยากรบุคคล” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ “บุคคล” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญยิ่ง     ที่มหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ   เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในการสร้างขวัญ กำลังใจ และรักษาคนเก่ง    คนดีไว้ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็นการปูเส้นทางสู่การสร้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยในระยะยาว     

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เทคนิคการเขียนประเมินค่างานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ใหเกิดความก้าวหนาสําหรับตนเองและรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของทักษะ ความรู้และความสามารถ ใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file Report_191016124414.pdf (284 kb)
file Knowledge_Asset_191016124433.pdf (5.36 mb)