องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        
Views: 23
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

          การจัดการความรู้ กลุ่มการเงินและพัสดุ รวมกลุ่มนักปฏิบัติงานพัสดุ ที่มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงานที่ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการดาเนินการที่มีกิจกรรมการทางานคล้ายกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้เกิดองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเทคนิคการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สร้างองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาวัสดุ ของนักปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระดับคณะ โรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน ทิศทาง การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file AeIA_5_Report.pdf (1.3 mb)
Others in this Category
document องค์ความรู้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับหน่วยงาน (สำนัก,สถาบัน,วิทยาลัย,ศูนย์,กอง)