องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการขั้นตอนการให้บริการการศึกษา One stop service

        
Views: 16
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

              รายงานฉบับนี้เป็นผลการดาเนินงานสรุปองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม One stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม องค์ความรู้เรื่องการบูรณาการขั้นตอนการให้บริการการศึกษา One stop service จัดทาขึ้นเพื่อร่วมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มความรู้ที่มีการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practices ให้สาหรับคณะกรรมการในการตัดสินกลุ่มความรู้ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิธีการ/เทคนิค จากผู้ทรงความรู้/ผู้มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ
              โดยในรายงานฉบับนี้มีประเด็น 3 ส่วน ด้วยกัน ดังนี้ ส่วนที่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ ส่วนที่ 2) การดาเนินงานจัดการความรู้ และส่วนที่ 3) ผลผลิตและผลลัพธ์ ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม One stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังว่าองค์ความรู้ที่รวบรวมจัดทาเป็นรายงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สาหรับผู้ที่สนใจนาไปใช้หรือปรับปรุงขั้นตอนการบริการการศึกษา One stop service ให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file _OA_O____eA_one_stop.pdf (1.69 mb)