หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / ผลงานกลุ่มความรู้ KM SHARE&LEARN / ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

        
Views: 25
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

Others in this Category
document การจัดการเรียนแบบ Active Learning ด้วยวิธีการ CBL (Creativity Based Learning) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
document แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ
document กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กระบวนการ Add Process คณะครุศาสตร์
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 คณะครุศาสตร์
document การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ
document การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document การศึกษารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e - office กลุ่มธุรการ กลุ่มย่อย 1 การสร้างเส้นทางเดินเอกสาร e-office
document เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “สำหรับบุคลากรมือใหม่” กลุ่มธุรการและสารบรรณ กลุ่มย่อย 3 การพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามเอกสาร
document คู่มือการจัดเตรียมเอกสารของหน่วยงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย 2 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
document แนวทางปฏิบัติกคำนวณเงินเดือน ในกรณี ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน (เงินนอกงบประมาณ) กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย 4 กระบวนการจัดทำเงินเดือน
document กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย ระดับหน่วยงาน (สำนัก,สถาบัน,วิทยาลัย,ศูนย์,กอง) กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย 6
document เทคนิคการออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) สู่การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
document กิจกรรมจิตอาสาที่สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา กลุ่มการพัฒนานักศึกษา
document แนวทางการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีอย่างมีคุณภาพ กลุ่มแผนและงบประมาณ กลุ่มย่อย 1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
document การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่าย การติดตามและการตรวจสอบงบประมาณ กลุ่มแผนและงบประมาณ กลุ่มย่อย 3 ติดตามงบประมาณ
document หลักสูตรการฝึกอบรมระบบ Smart University ที่จำเป็น สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลุ่ม IT กลุ่มย่อย 1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศงานอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
document เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน กลุ่ม IT กลุ่มย่อย 2 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
document เทคนิคการใช้งานโปรแกรม PDF สาหรับงานเอกสาร กลุ่ม IT กลุ่มย่อย 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
document คู่มือการใช้งานระบบ GE Smart Classroom สาหรับสานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กลุ่ม IT กลุ่มย่อย 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ
document เทคนิคการจัดการระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 2 รับเข้าศึกษา
document ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสeเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 3 ทะเบียนและประมวลผล
document Smart and Fun ด้วย Application Trello กลุ่มการบริหารสำนักงาน
document ช่องทางการให้บริการใหม่ด้วย LINE Official กลุ่มห้องสมุด
document แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนัก GE
document คู่มือถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาด้านวิชาการ การให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา) กลุ่ม Decagram
document การออกแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะชีวิต กลุ่มกองพัฒนานักศึกษา
document การให้บริการด้วยระบบ E-Form กลุ่ม FMS E-Form คณะวิทยาการจัดการ
document การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กลุ่ม Smile Rangers 4.0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
document เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มการพัฒนาการปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ