องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ เรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กระบวนการ Add Process : คณะครุศาสตร์

        
Views: 31
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 17 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 17 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

Others in this Category
document การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยออกแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) : วิทยาลัยโลจิสติกสฯ
document การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ : วิทยาลัยนานาชาติ
document การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย : วิทยาลัยนานาชาติ
document การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม : วิทยาลัยนานาชาติ
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 : คณะครุศาสตร์
document การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์