แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีอย่างมีคุณภาพ

        
Views: 93
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีอย่างมีคุณภาพ

1. ขั้นวางแผน ประกอบด้วย
     1) ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
     2) ทบทวนตัวชีวั้ดที่ต้องดำเนินการประจำปีและ/หรือตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามภารกิจ
     3) ทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี
     4) จัดทำ (ร่าง) เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการดำเนินงานประจำปี
     5) จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยระบุโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้กำกับดูแลโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ
     6) วิเคราะห์และเชื่อมโยงโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับตัวชวีั้ดที่ต้องดำเนินการ
     7) สังเคราะห์ และสรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมประจำปีเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขออนุมัติโครงการ
     8) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ประกอบด้วย คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติงานโครงการ และคำรับรองตัวชี้วัดการปฏบัติราชการทุกระดับ
     9) จัดเอกสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ แผนการดำเนินงาน และคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี

2. ขั้นติดตามผลการดำเนินงาน
     1) กำกับติดตามโครงการ โดยทุกโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบงานแผน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและสอดคล้องกับธีมงานตามแผนการดำเนินการก่อนนำเสนอขออนุมัต
     2) ติดตามสถานะของการจัดโครงการ ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ
     3) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกฏีกา เพื่อสรุปสถานะทางการเงินประจำเดือน โดยศึกษาข้อมูลจากระบบ ERP และตรวจความถูกต้องของข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
     4) กำกับติดตามสรุปผลการจัดโครงการ โดยทุกโครงการต้องผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานผลการดำเนินงานโครงการควบคู่กัน
     5) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน

3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
    1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำเดือน
    2) สังเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีเดือนกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
    3) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส
    4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานทุกไตรมาส

4. ขั้นปรับปรุงการติดตามผลการดำเนินงาน

     1) สรุปปัญหาที่พบระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน เช่น จัดโครงการไม่เป็นไปตามธีมงาน ข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วน รวมทั้งงบประมาณหายระหว่างปี เป็นต้น
     2) ศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบ เช่น จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ โดยการออกแบบแบบฟอร์มให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล และหาวิธีการติดตามงบประมาณในระบบด้วยตัวเอง เป็นต้น
     3) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติเพื่อจัดทำเป็นมาตรการต่างๆ เช่น Flow ขั้นตอนการจัดโครงการ แนวทางการจัดโครงการ เส้นทางการขออนุมัติโครงการ และแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
     4) เผยแพร่มาตรการต่างๆ ไปสู่ผู้บริหารและบุคลากร