เทคนิคการจัดการระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่

        
Views: 105
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

องค์ความรู้ทีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เทคนิคการจัดการระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ โดยรายละเอียดเทคนิคที่ได้มีดังนี้

เทคนิคที่ 1 จัดทำ Clip VDO แนะนำและอธิบายขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยได้ดำเนินการนำClip VDO ไปประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษาที่ http://www.admission.ssru.ac.th/ และบน YouTube
เทคนิคที่
2 จัดทำคู่มือการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา http://www.admission.ssru.ac.th/ และเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลที่ http://www.reg.ssru.ac.th/ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกรอกข้อมูลส่วนตัว

              ขั้นตอนที่ 2 การกรอกข้อมูลการศึกษา

              ขั้นตอนที่ 3 การกรอกข้อมูลที่ติดต่อได้สะดวก

              ขั้นตอนที่ 4 การกรอกข้อมูลบิดา

              ขั้นตอนที่ 5 การกรอกข้อมูลบิดา

               ขั้นตอนที่ 6 การกรอกข้อมูลผู้ปกครอง

               ขั้นตอนที่ 7 การกรอกข้อมูลประวัติการทำงานล่าสุด

               ขั้นตอนที่ 8 การพิมพ์เอกสาร
เทคนิคที่ 3 จัดทำเอกสารตัวอย่างใบมอบตัวและใบระเบียนประวัติ (แนบประกอบในคู่มือกรอกประวัติ)
เทคนิคที่ 4 จัดทำแบบฟอร์มกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (เผยแพร่ไปยังคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ และแนบประกอบในคู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่)

Others in this Category
document พัฒนาการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี