ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์

        
Views: 169
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เรื่องระบบยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยลดขั้นตอนในการยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้เพราะนักศึกษาไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษและไม่ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการอนุมัติในแบบฟอร์มเดิม สามารถตรวจสอบติดตามวัน เวลา ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์จะใช้งานได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูแล มีความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องในการยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากผู้ดูแลระบบในการอัพเดรตข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ระบบยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ยังตัดข้อจำกัดด้านเวลา เพราะนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบยืม – คืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง