คู่มือถาม-ตอบประเด็นปัญหาด้านวิชาการ การให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา)

        
Views: 853
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้สมาชิกกลุ่มสามารถสกัดองค์ความรู้มาได้เป็น

1. คู่มือกระบวนการให้บริการทางด้านลงทะเบียนเรียน

มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ การลงทะเบียนนักศึกษาในหลายรูปแบบ ในการทำงาน ณ จุด One Stop Service โดยมีเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปแบบ เป็นรูปภาพ แผนผังการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะรวบรวมมาเป็นข้อสรุปที่เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผ่นพับคำถาม-คำตอบการให้บริการทางด้านการลงทะเบียนเรียน (Q&A) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

  1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) อย่างไร ?

      ตอบ  1. นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมของแต่ละภาคเรียนก่อน

              2. ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านทางระบบงานทะเบียน  http://reg.ssru.ac.th

  2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมฝึกงานได้หรือไม่?

      ตอบ  ได้ มีเงื่อนไข ต้องเป็นนศ.ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา และเป็นภาคเรียนสุดท้ายของการเรียน โดยจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 รายวิชา และต้องขออณุญาติสถานที่ฝึกงาน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนจะไม่กระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  3. ช่วงเวลาในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง?

      ตอบ  1. นักศึกษาอยู่ รุ่น/รหัส อะไร

              2. ให้ดูปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคเรียน (ฝ่ายวิชาการต้องทำสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาลงทะเบียน)

  4. ลงทะเบียนเรียนล่าช้าเสียค่าปรับหรือไม่?

      ตอบ  เสียค่าปรับ 200 บาท

  5. นศ.เสียชำระเงินค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละกี่บาท?

      ตอบ ค่าปรับวันละ 100 บาท (เริ่มนับหลังจากวันสุดท้ายของการจ่ายค่าเทอม) และปรับสูงสุด 2,000 บาท

               6. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนได้กี่หน่วยกิต?

       ประเภท

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

ภาคปกติ

          22

22

         10

ภาคพิเศษ

          15

15

         10

      ตอบ 

7. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กกำหนด ได้หรือไม่

    ตอบ ได้ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องฝ่ายวิชาการ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและเทอมสุดท้ายเท่านั้น

8. นักศึกษาลืมลงทะเบียนเรียน หรือ ลงทะเบียนไม่ทันในเวลา ทำอย่างไร?

    ตอบ  สามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ฝ่ายวิชาการต้องทำบันทึกข้อความไปให้กองบริการดำเนินการให้ ต้องรอดำเนินการอย่างน้อย 7 วันทำการ

9. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้า ย้อนหลังได้หรือไม่?

    ตอบ  นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้พิจารณา

10. สำหรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ย้อนหลัง หากได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียน แล้วนักศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป?

    ตอบ  นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ลงทะเบียนเรียนไปให้แล้ว ให้ทำการพิจารณาผลการเรียนและส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบทะเบียนและประมวลผล เพื่ออนุมัติผลการเรียนต่อไป

11. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอถอนรายวิชาล่าช้าได้หรือไม่?

      ตอบ  สามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องฝ่ายวิชาการและคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเซ็นรับรองทุกครั้ง) ฝ่ายวิชาการต้องทำบันทึกข้อความไปให้กองบริการดำเนินการให้ ต้องรอดำเนินการอย่างน้อย 7 วันทำการ

12. การขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนรายวิชา กรณีลงทะเบียนตามปกติ/ล่าช้า?

     ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนได้ด้วยตนเอง แต่ต้องเช็คด้วยว่าจะมีตารางเวลาทับซ้อนกับเวลาเรียนวิชาอื่นหรือไม่ ซึ่งถ้าทับซ้อนไม่สามารถลงได้ รวมถึงตรวจสอบจำนวนที่นั่งเรียน ซึ่งจะต้องมีเพียงพอด้วย ถ้าจำนวนที่นั่งเต็มก็ไม่สามารถลงได้เช่นกัน

13. นักศึกษาทำเรื่องขอเปิดรายวิชาพร้อมลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่?   

     ตอบ ได้ แต่นศ.ต้องรอกระบวนการเปิดรายวิชาเสร็จสิ้น จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เงื่อนไข ต้องเป็นนศ. ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา และต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อสอนในภาคเรียนที่ขอเปิด

14. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GE ไม่ได้/ห้องเรียนเต็ม?

      ตอบ หาวิชา GE วิชาใหม่ที่ห้องยังไม่เต็มลง และต้องไม่ชนกับตารางวิชาเอก

15. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ผิดศูนย์การศึกษา ดำเนินการอย่างไร?

      ตอบ ถอนวิชาออกและลงทะเบียนใหม่ให้ถูกต้อง

16. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางเรียนซ้ำซ้อนกัน?

      ตอบ ติดต่อฝ่ายวิชาการคณะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขตารางสอน

17. ได้ผลการเรียนเป็น F สามารถแก้ไขได้หรือไม่?

      ตอบ ไม่สามารถแก้ไขได้  โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งเท่านั้น

18. การยกเลิกรายวิชา (Drop) ทำอย่างไร?

      ตอบ นักศึกษาต้องยกเลิกด้วยตนเองผ่านทางระบบงานทะเบียน (reg.ssru.ac.th)

19. นักศึกษาลืมยกเลิกรายวิชา หรือ ยกเลิกรายวิชาไม่ทันในเวลา ทำอย่างไร?

        ตอบ สามารถยกเลิกรายวิชาล่าช้าได้ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องฝ่ายวิชาการและคำร้องขอยกเลิกรายวิชา (ใบสีเขียว) โดยจะทำเรื่องได้หลังจากหมดเขตการ Drop เพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น และฝ่ายวิชาการต้องทำบันทึกข้อความไป ให้กองบริการดำเนินการให้ ต้องรอดำเนินการอย่างน้อย 7วันทำการ สำหรับการยกเลิกรายวิชาถ้าผลการเรียนอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกผลการเรียนได้

  20. ตารางเรียนของนักศึกษา ดูได้ที่ไหนบ้าง?

        ตอบ  บอร์ดวิชาการ / Facebook คณะ / Line กลุ่มนักศึกษา

3. แผนการฝึกอบรมการให้บริการทางด้านการลงทะเบียนเรียน