หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / กลุ่ม 15 Smile Rangers 4.0 / “การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

“การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

        
Views: 181
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

กลุ่ม Smile Ranger 4.0 ได้เสาะแสวงหาความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” โดยมีกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ดังนี้

          1. ประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยองค์ความรู้ที่ได้คือ “การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

          2. ใช้ตารางบันทึกผลสรุป Story Telling จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการระดับหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้

          3. ประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติงานรายบุคคลจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจากตารางบันทึกผลสรุป Story Telling รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรอบรมโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ได้

          4. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (งานวิจัยขายได้)

          5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ขั้นตอนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file KM_smile_ranger.pdf (866 kb)