หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        
Views: 53
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 06 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 06 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และการดาเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภายใต้กากับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งมีนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญในการดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฝ่ายบริการการศึกษา , ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ , ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม และฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการทางานและกระบวนการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม Decagram โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกค้าคนสาคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาติดต่อ ณ จุด One Stop Service ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีและรองคณบดีทุกท่าน เป็นผู้ให้คาแนะนาตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
             การจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ ภายใต้ปัญหาที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ พบว่าสืบเนื่องจากปัญหาในด้านการจัดการการเรียนการสอนเป็นปัญหาอันดับ 1 ทั้งนี้เพราะมีกฎระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการต่างๆ หลากหลาย ประกอบกับการให้บริการ ณ จุด One Stop Service มีเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาให้บริการตามตารางการปฏิบัติหน้าที่และมาจากหลายฝ่าย ส่งผลกระทบทาให้งานนั้นขาดคุณภาพและการให้ข้อมูลที่สาคัญไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ในการจัดการความรู้ KM ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติภายใต้กลุ่ม Decagram จึงได้สร้างกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยกาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขึ้นมาภายใต้การจัดการความรู้ เรื่องคู่มือถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาด้านวิชาการ การให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้มุ่งเน้นไปที่
การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาในลาดับถัดมา คือการจัดการความรู้เรื่อง กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรสำเร็จกำรศึกษำนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาอย่างครอบคลุมและรอบด้าน ตามลาดับความสำคัญ และตรงตามความต้องการของนักศึกษาซึ่งเป็นลูกค้าคนสาคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          รายละเอียดเพิ่มเติม ►

         องค์ความรู้การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง