การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        
Views: 68
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 06 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 06 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “การพัฒนาการปฏิบัติงาน” โดยมีกิจกรรมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการรวมกลุ่มงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและสกัดองค์ความรู้สู่เทคนิคการปรับปรุง โดยวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้จากการสกัดมาสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการ /วิธีปฏิบัติงานและแนวคิดต่างๆ ร่วมกัน
                  กลุ่ม SMART FMS เล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งในปัจจุบันการอธิบายขั้นตอนหรือการสร้างความเข้าใจในลาดับขั้นตอนให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อค่อนข้างเป็นไปด้วยความลาบาก เนื่องจากการเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ต้องเพิ่มระยะห่างทางสังคม จึงได้ศึกษาช่องทางการสร้างความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการในแต่เรื่องผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้นึ และเผยแพร่ในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไป

                  รายละเอียดเพิ่มเติม ►

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง