การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

        
Views: 48
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

           วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการความรู้เป็นประจาทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทาให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สาเร็จ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มีการทบทวนองค์ความรู้หลักที่จาเป็น และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยนา ระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการติดตามงาน ส่วนของการดาเนินการตามภารกิจ และติดตามงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในองค์ความรู้เรื่อง “การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ”
            ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม AHS จึงได้จัดทา คู่มือการบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ทุกท่านมา ณ ที่นี้

           รายละเอียดเพิ่มเติม ►

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง