แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

        
Views: 124
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 07 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 07 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

           รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice :CoP) กลุ่ม Smile Rangers ซึ่งตอบสนองตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม Smile Rangers ตามกระบวนการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนของกลุ่ม คือ แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
           รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice :CoP) กลุ่ม Smile Rangers ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ ส่วนที่ 2 การดาเนินงานจัดการความรู้ และส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ กลุ่ม Smile Rangers หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ และหน่วยงานที่นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่มากก็น้อย

         รายละเอียดเพิ่มเติม ►

        องค์ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง