หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )

การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )

        
Views: 111
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ได้มีการรวมกลุ่มความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิจัยฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวางแผนในการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของคณะครุศาสตร์ คือ ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จากการได้แลกเปลี่ยนความคิด ได้พบว่า การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ให้มีความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่เส้นทางครูวิชาชีพ กับการลงสนามแข่งขันการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การส่งเสริมทักษะ เทคนิค วิธีคิดที่จะเป็นความสามารถในการพิชิตข้อสอบและกระบวนการของการคัดเลือกที่นับวันจะเพิ่มความเข้มข้น ในขั้นตอนและวิธีการมากมาย การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สถาบันการผลิตบัณฑิตครู ควรตระหนักและดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการผลิตครูที่แท้จริง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน อีกทั้ง คณะครุศาสตร์ มีพันธกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู การจะได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่คณะครุศาสตร์ต้องดาเนินการให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย

          รายละเอียดเพิ่มเติม ►

         องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง