หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม

การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม

        
Views: 140
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

            การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมสาคัญกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สานักงานวิทยาเขตนครปฐม มีแนวคิดเช่นเดียวกันโดยมุ่งหวังในกลุ่มกลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ และผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการที่มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรสามารถสนับสนุนการดาเนินงานด้านงานธุรการและสารบรรณของสานักงานวิทยาเขตนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่ม KM กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สานักงานวิทยาเขตนครปฐม องค์ความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก ได้ดาเนินไปตามแผนการจัดการความรู้ โดยได้ดาเนินการกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลงความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมจนได้องค์ความรู้ที่จาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มย่อยในครั้งนี้

         รายละเอียดเพิ่มเติม ►

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง