หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม

กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม

        
Views: 119
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 10 Oct, 2022
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

           กองการศึกษา สานักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดาเนินโครงการจัดการความรู้ (KM) ในแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา วิทยาเขตนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทาคู่มือกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
           ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองการศึกษาหรือสังกัดฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา ภายใต้วิทยาเขตนครปฐม ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้การรับรายงานตัวนักศึกษาได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

           รายละเอียดเพิ่มเติม ►

           องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา

Others in this Category
document Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
document กระบวนการเตรียมความพร้อมการสาเร็จการศึกษานักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
document การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
document การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
document การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document แนวปฏิบัติในการให้บริการเบื้องต้นสู่ความเป็นเลิศด้านการขอทุนสนับสนุนวิจัยงบประมา ณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document การใช้งาน Canva เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
document การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู )
document การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง