Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โสตทัศน์และผู้ใช้บริการโสตทัศน์ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน และการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์