Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ

สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริการวิชาการที่ได้จากการปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้า และได้วิธีการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
          1. การสำรวจความต้องการของชุมชน
          2. การเขียนและขออนุมัติโครงการ
          3. การดำเนินโครงการ
          4. การสรุปผลโครงการ
          5. การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
          6. การเบิกจ่าย
          7. การประเมินแผนการจัดโครงการ

กระบวนการบริการ ดังภาพ