Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ

1. การเตรียมความพร้อมการให้บริการ
                    1.1 ศึกษาผู้ใช้ พฤติกรรมการใช้บริการ
                    1.2 วิเคราะห์กระบวนการให้บริการ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
          1.3 ศึกษาหน่วยงานอื่นๆ
2. เทคนิคบริการ
                   1.1 สร้างความประทับใจด้วยการต้อนรับผู้ใช้บริการ
                    1.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการให้บริการ
                    1.3 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการให้บริการ
          1.4 มีสื่อและช่องทางในการแนะนำวิธีการใช้บริการในรูปแบบต่างๆ
          1.5 มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
                   1.6 มีความรู้และความสามารถในงานที่ให้บริการ และความรู้เบื้องต้นในงานบริการอื่นๆของศูนย์วิทยบริการ