Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า

ใกล้ถึงเวลาของกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 2557 แล้วจ้า สำหรับกลุ่มความรู้ใดที่สนใจเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 นี้ โดยเอกสารที่ต้องส่งเข้าร่วมการสรรหาฯ ประกอบด้วย

      1. ใบสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
      2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
      3. แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลผลการดำเนินงาน และ วิดีทัศน์ นำเสนอองค์ความรู้ (กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที) จำนวน 1 ชุด