Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมและสรุปแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเป็นแผนการจัดการความรู้
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการจัดการความรู้ 8 แผนตามยุทธศาสตร์ จำนวน 67 องค์ความรู้ พร้อมได้เสนอให้อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำแนกองค์ความรู้ตามแผน ดังนี้

                   แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ (25 องค์ความรู้) 

                   แผนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน (2 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน (17 องค์ความรู้) 

                   แผนที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (14 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (1 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 6 บริการวิชาการ (4 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 7 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 8 บริหารจัดการสินทรัพย์ (2 องค์ความรู้)

             และเมื่อจำแนกองค์ความรู้ในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน

จำนวนองค์ความรู้

แผนการจัดการความรู้

1. คณะครุศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4, 6

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

แผนที่ 1, 3, 4

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4, 7

4. คณะวิทยาการจัดการ

4

แผนที่ 2, 3, 4

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

แผนที่ 1, 3, 4

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4

7. บัณฑิตวิทยาลัย

2

แผนที่ 3, 4

8. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

3

แผนที่ 1, 3, 4

9. วิทยาลัยนานาชาติ

4

แผนที่ 1, 3, 4, 6

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4

แผนที่ 3, 4

11. วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

2

แผนที่ 3, 4

12. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3

แผนที่ 1, 3, 4

13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3

แผนที่ 1, 3, 4

14. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ

2

แผนที่ 1, 3

15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

แผนที่ 1

16. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

3

แผนที่ 1, 6, 7

17. สำนักทรัพย์สินและรายได้

2

แผนที่ 8

18. สำนักงานวิทยาเขต

2

แผนที่ 1, 6

19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1

แผนที่ 1

20. สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

แผนที่ 1

21. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

แผนที่ 1

22. หน่วยตรวจสอบภายใน

1

แผนที่ 1

23. สำนักงานอธิการบดี

9

แผนที่ 1, 2, 5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ