Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

             แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ภายในวิทยาลัย ภายนอกวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยแผนการรายงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหวังว่าแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

           รายละเอียดเพิ่มเติม ►

          องค์ความรู้ เรื่อง คู่มือการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย