Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


วิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

           รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กลุ่มที่ 2 การควบคุมระบบการเบิกจ่าย – วัสดุ องค์ความรู้เรื่องวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

          จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในอนาคตสมาชิกกลุ่มย่อยที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการนาเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป

         รายละเอียดเพิ่มเติม ►