Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน ช่องทาง LINE OA : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

        รายงานการจัดการความรู้ (KM) กล่มย่อยที่ 4 การบริการของฝ่ายวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทาง LINE OA วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการดาเนินงาน ของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ สรุปผลการดาเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น จริง ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในอนาคต ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการนาเครื่องมือ การจัดการความรู้ไปใช้ในการผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป

      รายละเอียดเพิ่มเติม ►