Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ เฟส 2 : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

           วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการความรู้เป็นประจาทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทาให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สาเร็จ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มีการทบทวนองค์ความรู้หลักที่จาเป็น และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยนา ระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการติดตามงาน ส่วนของการดาเนินการตามภารกิจ และติดตามงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในองค์ความรู้เรื่อง “การบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ”
            ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม AHS จึงได้จัดทา คู่มือการบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการ การให้บริการ One stop service ด้วยระบบสารสนเทศจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ทุกท่านมา ณ ที่นี้

           รายละเอียดเพิ่มเติม ►