Email to friend
* Your name:
* Your email:
* Friend's email:
Comment:


ระบบการจัดการยาสมุนไพร : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

         ด้วยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกาหนดมาตรฐานตามสายงานการแพทย์แผนไทย สายงานนี้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันการบาบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

         รายละเอียดเพิ่มเติม ►