คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  folder กลุ่มเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ (12)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล (7)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้