หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
  folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (19)
เผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder คณะครุศาสตร์
รวบรวมการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder คณะวิทยาการจัดการ (1)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder คณะศิลปกรรมศาสตร์
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder บัณฑิตวิทยาลัย
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder วิทยาลัยนานาชาติ (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (6)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
  folder สำนักงานอธิการบดี
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder สำนักทรัพย์สินและรายได้
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder สำนักงานวิทยาเขต
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานวิทยาเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder ศูนย์ภาษา
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของศูนย์ภาษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
  folder สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (4)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder โรงเรียนสาธิต
รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิต