คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  folder กลุ่มการจัดการเรียนการสอน (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการจัดการความรู้โดยวิกิพีเดีย (3)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการเลือกแหล่งตีพิมพ์ (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document การจัดการความรู้ด้วยวิกิพีเดียของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Humanities and Social science Staff knowledge management with Wikipedia : A case study of Faculty of Humanities and Social sciences Suan Sunandha Rajabhat University )
การจัดการความรู้ด้วยวิกิพีเดียของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Humanities and Social...
(Not rated) (26 Aug, 2013) (672) (0)
document ภาพกิจกรรม
(Not rated) (26 Aug, 2013) (504) (0)