คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
  folder กลุ่มเทคนิคการพัฒนา 5 ส
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของกลุ่มความรุ้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-1 of 1  
document วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัย
วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัย รายละเอียดตามที่เสนอในเอกสาร Power Point
(Not rated) (10 Jul, 2013) (474) (0)