วิทยาลัยนานาชาติ
 
  folder กลุ่มการจัดการเรียนการสอน (4)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำชุดโครงการวิจัย (4)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ (3)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document คณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 3 กลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาฯ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี
(Not rated) (21 Jun, 2013) (1499) (0)
document คณะกรรมการจักการความรู้ แผน 4 กลุ่ม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฯ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี
(Not rated) (21 Jun, 2013) (840) (0)