หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 / วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
  วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
 
  folder กลุ่มการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มการจัดการเรียนการสอน
  folder กลุ่มพัฒนาคนพัฒนางาน : R2R (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้