สำนักงานอธิการบดี
 
  folder กลุ่มพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา (25)
รวบรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้พัมนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน
  folder กลุ่มการเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล (1)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มการเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  folder กลุ่มระบบการให้บริการ one stop service : กองกลาง (8)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
  folder กลุ่มการปรับภูมิทัศน์ที่อื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง (16)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มเทคนิคการพัฒนางานประกันคุณภาพด้วยเครือข่ายการทำงาน : กองนโยบายและแผน (6)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการพัฒนาคุณภาพระบบการทำงาน : กองพัฒนานักศึกษา (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
  folder กลุ่มการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อให้การบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มเทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : กองคลัง (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้