หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  folder กลุ่มเทคนิคการจัดทำระบบ BI (4)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย one stop service (4)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-3 of 3  
document ดูงาน One Stop Service ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 25 เมษายน 2556
ศึกษาดูงาน One Stop Service ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 8.00-12.00...
(rating) (30 Jun, 2013) (1033) (1)
document รายนามสมาชิกกลุ่มกลุ่มการจัดการความรู้ One Stop Service
รายนามสมาชิกกลุ่มกลุ่มการจัดการความรู้ One Stop Service ๑....
(rating) (30 Jun, 2013) (600) (1)
document รายงานการประชุมกลุ่ม One Stop Service ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
รายงานการประชุมกลุ่ม One Stop Service ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐...
(rating) (30 Jun, 2013) (606) (2)