สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
  folder กลุ่มเทคนิคการให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (6)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document ความเป็นมาของกลุ่มความรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (25 Aug, 2014) (344) (0)
document การดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคั ญ
(Not rated) (25 Aug, 2014) (263) (0)