หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 / สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
  folder กลุ่มคุณภาพระบบการประเมินและรายงานผลการเรียบแบบ Zero Defect (6)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ (3)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (2)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้