สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  folder กลุ่มทีมเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (1)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-4 of 4  
document คู่มือการจัดประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีฐานะเทียบเท่าสำนักงาน...
(rating) (18 Aug, 2014) (584) (0)
document การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่งานวิจัย ทีมเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย...
(rating) (18 Aug, 2014) (494) (0)
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
(Not rated) (16 Jul, 2015) (330) (0)
document การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(Not rated) (16 Jul, 2015) (325) (0)