Articles 
Showing: 1-7 of 7  
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM ลำดับ
(Not rated) (19 Aug, 2013) (637) (0)
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
(Not rated) (23 Aug, 2013) (516) (0)
document กระบวนการให้บริการ
(Not rated) (23 Aug, 2013) (869) (0)
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
(Not rated) (23 Aug, 2013) (456) (0)
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
(Not rated) (23 Aug, 2013) (482) (0)
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ
คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ สำหรับผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน...
(Not rated) (26 Aug, 2013) (648) (0)
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
(Not rated) (30 Aug, 2013) (506) (0)