Articles 
Showing: 1-12 of 12  
document รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
(Not rated) (21 Aug, 2013) (346) (0)
document ภาพกิจกรรมโครงการ พัฒนาเยาวชน ยึดมั่นคุณธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรมโครงการ พัฒนาเยาวชน ยึดมั่นคุณธรรมสู่ประชาคมอาเซียน (ผู้จัดโครงการ : อาจารย์กนกวรรณ แก้วประเสริฐ)
(Not rated) (23 Aug, 2013) (359) (0)
document โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร (ผู้จัดโครงการ : อาจารย์รัศมี...
(Not rated) (23 Aug, 2013) (384) (0)
document ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ณ ชุมชนท่าน้ำสามเสน (หลังวังสุโขทัย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ณ ชุมชนท่าน้ำสามเสน (หลังวังสุโขทัย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดโครงการ : อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล)
(Not rated) (23 Aug, 2013) (474) (0)
document ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการบ้านเลขที่ ๑ ร่วมคิด ร่วมทำ สานฝันชุมชนหลุดพ้นยาเสพติด
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการบ้านเลขที่ ๑ ร่วมคิด  ร่วมทำ สานฝันชุมชนหลุดพ้นยาเสพติด (ผู้จัดโครงการ : อาจารย์สุปราณี วัฒนสิน)
(Not rated) (23 Aug, 2013) (374) (0)
document การประชุมครั้งที่ 1/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ...
(Not rated) (25 Aug, 2013) (424) (0)
document การประชุมครั้งที่ 2/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ...
(Not rated) (25 Aug, 2013) (352) (0)
document คู่มือบริการวิชาการ
คู่มือบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (25 Aug, 2013) (383) (0)
document การประชุมครั้งที่ 3/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ...
(Not rated) (28 Aug, 2013) (344) (0)
document การประชุมครั้งที่ 4/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ...
(Not rated) (28 Aug, 2013) (404) (0)
document การประชุมครั้งที่ 5/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ...
(Not rated) (28 Aug, 2013) (374) (0)
document การประชุมครั้งที่ 6/2556
ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 6 บริการวิชาการ กลุ่ม  A.S. mind by FMS season 2 ครั้งที่ 6/2556 วันที่12 กรกฎาคม 2556 ณ...
(Not rated) (28 Aug, 2013) (388) (0)