หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
Articles 
Showing: 1-11 of 11  
document ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (590) (0)
document กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (586) (0)
document กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (590) (0)
document กิจกรรมที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (629) (0)
document กิจกรรมที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (606) (0)
document กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(rating) (14 Aug, 2015) (594) (0)
document กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (583) (0)
document กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (18 Jul, 2015) (565) (0)
document องค์ความรู้ที่ได้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (14 Aug, 2015) (895) (0)
document การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (21 Aug, 2015) (528) (0)
document การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
(Not rated) (21 Aug, 2015) (550) (0)