หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 / ข่าวสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53

เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53

        
Views: 151695
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 08 Jan, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 08 Jan, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ แผนที่ 1 - 6 และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ แผนที่ 1-6 และหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล เอกสารประกอบการประชุมดังแนบ

Attached files
file Plan_KM_53.ppt (1.28 mb)
file Plan.rar (89 kb)
Others in this Category
document แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
document เอกสาร
document ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
document ความรู้
document ความรู้
document แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้
document ปฏิทินการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปี 53
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553