หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        
Views: 241
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 15 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

            ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการความร่วมมือเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย Mini_UKM อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 20 ครั้ง โดยมีลำดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสระเกษ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

               1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

               2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

               3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

               4) เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ

               5) เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               6) การพัฒนาการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

            เพื่อให้การดำเนินการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 โดยเชิญผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 114 คน จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26 แห่ง 

            รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file a_eA_OA_O__mini_UKM_21.pdf (15.27 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23