หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        
Views: 247
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กร
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5 ประเด็น ดังนี้

               1) เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ 

               2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

               3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal)

               4) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : Good practice

               5) เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา และ 4) เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดสลักอุดมศึกษา นำพาพัฒนาสังคม บริบทไทย 4.0” และได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย
ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคำ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ และอาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี เป็นวิทยากรบรรยายประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 5 ประเด็น ในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรสมาชิกเครือข่าย และค้นหา รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก
ทุกสถาบันการศึกษาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 นี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Attached files
file Mini_UKM_19_.pdf (2.24 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23