หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        
Views: 220
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

              ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการความร่วมมือเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย Mini_UKM อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 17 ครั้ง โดยมีลำดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสระเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 โดยกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

               1) เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ

               2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

               3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

               4) เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม TQF1

               5) Data analysis for QA development system

           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 18 โดยเชิญผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 144 คน จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 25 แห่ง 

Attached files
file Mini_UKM___18_191016155420.pdf (8.78 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23