หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16

        
Views: 82
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (Mini_UKM) โดยกาหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้
                 1) แนวทางการจัดทาวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
                 2) เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศ และ
                3) การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
             ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาจนประสบผลสาเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับในการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบนี้ จะนามาซึ่งประโยชน์ต่อทุกสถาบันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Attached files
file Mini_UKM16_SUT.pdf (11.77 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐