หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15

        
Views: 82
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดการความรู้ หัวข้อบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ กลุ่ม ได้แก่
                 - กลุ่มที่ ๑ หมวดศึกษาทั่วไป
                - กลุ่มที่ ๒ หมวดวิชาเฉพาะ
                - กลุ่มที่ ๓ ระดับบัณฑิตศึกษา

              ในการดาเนินโครงการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา และมีที่ปรึกษาเครือข่าย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคา เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นความสาคัญของการทวนสอบและมีทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการดาเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายและนอกมหาวิทยาลัยเครือข่าย
               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาจนประสบความสาเร็จ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโดยสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Attached files
file mini-ukm15_.pdf (2.16 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐