หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        
Views: 309
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดการความรู้ หัวข้อบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ กลุ่ม ได้แก่
                 - กลุ่มที่ ๑ หมวดศึกษาทั่วไป
                - กลุ่มที่ ๒ หมวดวิชาเฉพาะ
                - กลุ่มที่ ๓ ระดับบัณฑิตศึกษา

              ในการดาเนินโครงการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา และมีที่ปรึกษาเครือข่าย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคา เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นความสาคัญของการทวนสอบและมีทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการดาเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายและนอกมหาวิทยาลัยเครือข่าย
               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาจนประสบความสาเร็จ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโดยสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Attached files
file mini-ukm15_.pdf (2.16 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23