หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14

        
Views: 77
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกาหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
                 ๑) แนวทางการจัดทาวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
                 ๒) เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ
                 ๓) การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

             การจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการดาเนินกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาแล้ว ๑๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๕

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยนครพนม และครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Attached files
file mini-ukm-14.pdf (4.33 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐